Úvod

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Heleny Pilařové

Během více než 15 let advokátní praxe jsme získali bohaté zkušenosti při poskytování právních služeb nejrůznějším typům privátních i korporátních klientů. Díky tomu jsme schopni zajistit kvalitní právní služby v širokém spektru zejm. civilního práva. Vždy klademe důraz na osobní a přátelský přístup ke klientovi a snažíme se nalézt optimální řešení jeho problému.   

Zaručujeme vysokou profesní úroveň, spolehlivost a diskrétnost.

Nabízené služby

 • Nabízíme právní služby ve všech oblastech obchodního a občanského práva v širším slova smyslu
 • Poskytujeme služby advokátní úschovy listin, peněz a cenných papírů
 • Provádíme ověření pravosti podpisu a konverze dokumentů
 • Korporátním klientům nabízíme komplexní právní servis
 • Níže je uveden přehled hlavních oblastí praxe

Korporátní a obchodní právo

 • právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré záležitosti týkající se korporátního práva od zvolení vhodného typu společnosti a jejího založení, přes komplexní správu korporátních záležitostí, až po likvidaci obchodních společností, zastupování před obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem 
 • organizace, příprava podkladů a dokumentů z jednání orgánů společnosti (valné hromady, zasedání představenstva, dozorčích rad), úprava právních poměrů společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu 
 • akcionářské smlouvy 
 • korporátní compliance
 • komplexní poradenství při obchodních transakcích, a to od návrhu řešení a optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace, až po asistenci při zajišťování plnění povinností smluvních stran a vymáhání plnění závazků z uzavřených smluv
 • komplexní poradenství v oblasti přípravy smluvní dokumentace dle konkrétních potřeb klienta
 • správa pohledávek, zastupování při vymáhání pohledávek před soudem i v exekučním řízení
 • zpracování a podání insolvenčního návrhu, návrh na oddlužení, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a zastupování v insolvenčním řízení
 • směnečné právo

Fúze a akvizice

 • právní služby zahrnují analýzy, due diligence, realizaci a kompletní administraci akvizičního projektu, poradenství při strukturování a realizaci transakcí finančního a investičního charakteru (přeměny společností, převody majetkových účastí, převody podniku či jeho části apod.)
 • při realizaci jednotlivých projektů spolupracujeme se znalci a ekonomickými, účetními a daňovými experty

Právo nemovitých věcí

 • komplexní poradenství při transakcích s nemovitými věcmi, a to od návrhu řešení a optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace, zastupování před katastrálním úřadem, až po asistenci při zajišťování plnění povinností smluvních stran a vymáhání plnění závazků z uzavřených smluv
 • kompletní právní servis pro správce nemovitostí
 • development a výstavba
 • komplexní právní servis pro realitní kanceláře
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • stavební právo a zastupování před stavebním úřadem 
 • služebnosti a dohody o společném užívání nemovitosti

Zdravotnické právo

 • komplexní právní poradenství v oblasti organizace a řízení poskytovatelů zdravotních služeb
 • zastupování ve sporech o náhradu újmy způsobené při poskytování zdravotních služeb

Pracovní právo

 • komplexní právní poradenství a zastupování před soudy a orgány státní správy v oblasti pracovního práva
 • úprava právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
 • právní postavení managementu
 • zpracování návrhů vnitřních předpisů zaměstnavatele, pracovní řády 
 • právní poradenství při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv

Veřejné zakázky

 • zpracování analýz, posouzení a návrhu vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora
 • poradenství při realizaci a administraci zadávacích řízení včetně přípravy veškeré dokumentace, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem.

Právo duševního vlastnictví

 • ochranné známky, autorská práva a průmyslová práva
 • licence, ochrana dat, softwarové právo

Občanské právo

 • závazkové právo, smlouvy
 • vymáhání pohledávek
 • odpovědnost za vady, nároky ze záruky
 • náhrada škody
 • exekuční řízení
 • závěti, dědické řízení

Rodinné právo

 • komplexní právní poradenství a zastupování před soudy v oblasti rodičovské zodpovědnosti, výživného, majetkových vztahů mezi manželi, rozvodů, vypořádání a dispozic se společným jměním manželů.

Odměna

Odměna může být sjednána jako smluvní časová odměna za každou hodinu účelně stráveného času, jako mimosmluvní odměna za provedené úkony právní služby podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako smluvní pevná odměna. K odměně je připočítána DPH.

Výši odměny stanovíme individuálně v návaznosti na obsah požadovaných právních služeb. Vždy vycházíme vstříc požadavkům a možnostem klienta. V případech dlouhodobého komplexního právního servisu může být odměna sjednána v paušální výši se zvýhodněním oproti standardní odměně.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem byla pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Náš tým

JUDr. Helena Pilařová, advokátka 
zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 09303
Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1998, v roce 2001 získala titul JUDr. na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU v Brně. Od roku 2002 advokátka. Od stejného roku působila ve vedení advokátní kanceláře. Má bohaté zkušenosti v oblasti korporátního a obchodního práva, vč. fúzí a akvizic, v nejrůznějších oblastech občanského práva, zdravotnického práva, pracovního práva, práva duševního vlastnictví. Věnuje se rovněž rodinnému právu a ostatním právním oblastem, v nichž kancelář poskytuje právní služby.

Mgr. Martin Vojta, advokát
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 17897
V roce 2014 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 2011-2012 studoval na Université d'Auvergne - Faculté de Droit, Francie, v roce 2013 absolvoval pracovní stáž u Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu. Po ukončení studia pracoval jako advokátní koncipient, od roku 2018 jako advokát.

Mgr. Alexandra Nezvalová, advokátní koncipientka
zapsaná v seznamu advokátních koncipientů ČAK pod č. 36010
Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1995. V letech 1995 - 2010 působila v řadě nadnárodních společností ve vedoucích právních pozicích pro český i středoevropský trh, na základě kterých má, vyjma právní kvalifikace, rozsáhlé zkušenosti v oblasti compliance, a od roku 2010 působí v advokacii. Věnuje se zejména oblasti práva nemovitostí, zahrnující veškeré jeho aspekty, od akvizic, M&A, developmentu, až po správu nemovitostí a spornou agendu.

Mgr. Filip Kříž, advokátní koncipient
zapsaný v seznamu advokátních koncipientů ČAK pod č. 40906
V roce 2015 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v letech 2014 – 2015 studoval na Universitetet i Tromsø - Juridiske Fakultet, Norsko, v roce 2013 absolvoval praxi na Nejvyšším správním soudě, od roku 2014 pracuje jako advokátní koncipient.

Kontakty

Advokátní kancelář

JUDr. Helena Pilařová
Sídlo
Mendlovo nám. 470/2a 603 00 Brno
Telefon
+420 543 214 437

ID datové schránky
hphgmab

Fakturační údaje 
Advokátní kancelář JUDr. Helena Pilařová
IČ: 66251401
DIČ: CZ7456303580
Jsem plátce DPH.
 
Bankovní spojení
UniCredit Bank, Brno 
Č.ú. zveřejněné u správce daně: 39111007/2700
 
JUDr. Helena Pilařová
advokátka 
 
Mgr. Martin Vojta
advokát
vojta@akpilarova.cz

Mgr. Alexandra Nezvalová
advokátní koncipient

Mgr. Filip Kříž
advokátní koncipient 
Mobil 775 554 199   

Miroslava Macková
asistentka 
 
K parkování je možné využít veřejné parkoviště přímo u budovy.
Kancelář má otevřeno v pondělí až pátek od 8.30 do 16.30 hod. Po domluvě Vám budeme k dispozici i v jinou dobu.  
 
Osobní schůzku doporučujeme sjednat předem. V případě časové tísně jsme  dosažitelní online prostřednictvím všech moderních prostředků komunikace.